شما میتوانید تسهیلات خود را از اینجا دریافت نمایید. برای دریافت تسهیلات از فدکس باید بصورت غیر حضوری  و آنلاین حساب بلو بانک باز کنید.

سایت فدکس